SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI

 • Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 • Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
  2.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.
  2.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  2.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  2.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
  2.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  2.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  2.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  2.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 • Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
 • Gimnazijos veiklos uždaviniai:
  5.1. užtikrinti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pradinio, priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą;
  5.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  5.3. teikti socialinę  pedagoginę,  psichologinę,  pedagoginę  specialiąją pagalbą;
  5.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką.