Tūkstantmečio mokyklos II

 

 

 

 

 

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
    Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
 
Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
    Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. Skuodo rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas.
Mosėdžio gimnazija įgyvendins praktinę – patyriminę mokinių ugdymo kryptį: įrengs patyriminį ugdymo taką, metodinį-konsultacinį patirčių – refleksijų centrą, atnaujins robotikos laboratoriją, įsigys šiuolaikiškų priemonių ir įrangos. Skatins mokyklos ir verslo bendradarbiavimą, formuojant inovacijų kultūrą bei siekiant geresnių mokinių pasiekimų STEAM srityje. Vyks įvairios patyriminės veiklos mokiniams. Taip pat bus įgyvendinama integruota kultūrinio ugdymo programa „Kultūros patirčių paieškos ir pažinimo keliai“, skaitymo motyvacijos didinimo ir gebėjimų lavinimo programa, ilgalaikis projektas psichologiniam mokinių atsparumui ugdyti. Šių programų ir projektų įgyvendinimą lydės infrastruktūros atnaujinimo darbai, nauja įranga ir priemonės bei netradicinis ir motyvuojantis mokinių ugdymas.
 Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio gimnazijai TŪM pažangos planui įgyvendinti iš viso skirta 398 056,27 eurai.
Projekto veiklos tęsis iki 2026 m. balandžio 30 d.
Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).
 
Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų
  6. Sumažėjusi švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus
  7. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis
  8. Padidėjęs švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos…/tukstantmecio-mokyklos-ii/1394