OLWEUS MOKYKLA

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2023 m.

 

Gimnazijos  aprašymas

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija yra bendrojo lavinimo mokykla, teikianti priešmokyklinio, ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Gimnazijoje dirba 62 darbuotojai, iš kurių 4 pagalbos mokiniui specialistai, 2 auklėtojo padėjėjai,  mokosi 447 mokiniai. Gimnazijoje yra sporto ir aktų salės, biblioteka su skaitykla,  stadionas, valgykla, ypatingoji klasės SUP vaikams. Visur veikia internetinis ryšys, gimnazijos viduje ir išorėje sumontuota 10 vaizdo stebėjimo kamerų.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje įgyvendinama Olweus programa, o nuo 2020 metų rugsėjo mėn. įgyvendinama Olweus programos kokybės užtikinimo sistema vadovaujantis OPKUS standartu.
2022 m. apklausos rezultatai atskleidė, kad lyginant su praeitų metų apklausos rezultatais, padidėjo patyčias patiriančių mokinių skaičius 3 pradinėje klasėje. Bendras gimnazijos patyčių atvejų skaičius lyginant su praėjusiais metais padidėjo 1,3 proc.
Tikslas:
Mažinti patyčių skaičių bendraamžių tarpe iki 1 procento, aiškinti patyčius priežastis 3 klasėje ir jas šalinti.
Uždaviniai:

  1. Įpareigoti klasės vadovus organizuoti klasės valandėles, kurios gerintų klasės mikroklimatą
  2. Aiškintis patyčių ir konfliktų priežastis tarp bendraamžių, jų paplitimą mokinių tarpe, Olweus klasės valandėlių metu kalbėti apie patyčių neigiamas pasekmes.
  3. Klasių vadovams išsamiai išanalizuoti apklausos rezultatus.

MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS OPKUS PLANAS