Mosėdžio gimnazija
Tvarkos
Mokyklos istorija
Vizija, misija
Veiklos įsivertinimas
Teisinė informacija
Planavimo dokumentai
Korupcijos prevencija
Projektai
Organizacijos
Darbo užmokestis
Biudžeto vykdymo ataskaita
Finansinė informacija
Veiklos, strategijos
Mosėdžio miestelis
Viešieji pirkimai
Organizacijos


Valančiukų kuopelė įsikūrė prie parapijos bažnyčios 1995 m., o nuo 1997 m. Mosėdžio gimnazijoje. Organizacijai priklauso moksleiviai nuo 10 iki 16 m. (kuopoje 100 narių). 2003 m. įregistruota kaip nevyriausybinė vaikų ir jaunimo organizacija „Valančiukų kuopa“ (Vadovė Virgina Jonkuvienė).
Valančiukų kuopa rūpinasi jauno žmogaus permanentiniu asmenybės ugdymu bei vykdo vyskupo M. Valančiaus katalikiškų, švietėjiškų ir blaivystės idėjų sklaidą tarp valančiukų bei jų tėvelių. Didesnę dalį savo renginių valančiukai skiria Mosėdžio vid. m-klos bendruomenės nariams. Kuopa bendradarbiauja su parapijos bažnyčia ir Mosėdžio seniūnija.
2005 m. kuopa surengė Žemaitijos regiono Valančiukų sąskrydį. Užmegzti ir stiprinami bendradarbiavimo ryšiai su kitų Lietuvos regionų (Marijampolės, Kėdainių) valančiukais.
Mosėdžio Valančiukų kuopa ne kartą atstovavo Skuodo rajonui respublikiniuose Valančiukų renginiuose.
Kuopos veikloje talkina projektų vadovai: Laima Kaupienė, Lina Sėlenienė, Petras Pušinskas.
 
 
Tikslai ir uždaviniai
Ø      Ugdyti jaunimo tautišką savigarbą, pilietinį
Ø      sąmoningumą ir puoselėti krikščionišką moralę;
Ø      propaguoti vysk. M. Valančiaus katalikiškas, švietėjiškas ir blaivystės idėjas;
Ø      ugdyti sveiko gyvenimo būdo nuostatas ir formuoti kritinį požiūrį į žalingus įpročius;
Ø      sudaryti sąlygas vaikų pilietinei iniciatyvai ir meninei saviraiškai vietos bendruomenėje;
Ø      gerais darbais ir aktyvia veikla prisidėti prie parapijos bažnyčios, mokyklos bei seniūnijos gyvenimo;
Ø      užmegzti ir plėtoti (jau užmegztus) bendradarbiavimo ryšius su kitų kaimų, bei regionų bendraamžiais.
Veiklos kryptys
Ø      katalikiškoji;
Ø      švietėjiškoji ir prevencinė;
Ø      meninė saviraiška ir savirealizacija;
Ø      darbinė;
Ø      kultūrinė - meninė.  
Projektai
Ø      2001–2002 m.m. “Valančiukų vasaros darbo ir poilsio stovykla”.
Ø      2002–2003 m.m. vasaros darbo ir poilsio stovykla “Valančiukai”.
Ø      2003 m. “Atrask save vis iš naujo”.
Ø      2003–2004 m.m. keliaujanti vasaros stovykla „Palangos Juzės keliu“.
Ø      2004 m. „Jaunimo pozicija: ateitį ES kuriame jau šiandien“.
Ø      2004 m. „Judam krutam – ir maži ir dideli“.
Ø      2004 m. „Pažvelkime pro vaikystės langą“.
Ø      2005 m. „Ateik ir pakviesk draugus“.
Ø      2005 m. „Pro vaikystės langą“.
Ø      2006 m. „Ateik ir pakviesk draugus – 2“
Ø      2006 m. „Atrask save vis iš naujo“
 
Ø      2006 m. stovykla „Valančiukai burkimės“

Akimirkos iš mūsų veiklos

 

Mosėdžio valančiukai nuo 1997m. kasmet dalyvauja pavasariniuose M. Valančiaus kūrybos skaitymuose Nasrėnuose (Kretingos raj.)

 

Valančiukai Varniuose (Telšių raj.)

 

Valančiukai Mosėdžio bažnyčios šventoriuje po Žolinės atlaidų su kuopos rėmėju ponu V. Untuliu.

 

Vasaros darbo ir poilsio stovyklos metu valančiukai talkininkavo M. Valančiaus muziejuje Nasrėnuose

 

Mosėdžio valančiukai Kaltinėnuose (Šilalės raj.)


Mosėdiškiai valančiukų sąskrydyje Vilniuje 2003.09.13 - 14

  

Valančiukai šv. Kalėdų proga lankėsi M. Valančiaus muziejuje ir Nasrėnų Senelių globos namuose.

Kontaktai

Valančiukų kuopa

Mosėdžio vid. mokykla
Salantų-5, Mosėdis
Skuodo raj.

Tel. (8-440) 762 32
Fax. (8-440) 443 34

el. paštas msd.valanciukai@omni.lt

 


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos